Drvenie a recyklácia

DRVENIE

Spoločnosť Marián Balún BAPA sa venuje ťažbe a spracovaniu kameňa od roku 2007. Prevažujúcou činnosťou spoločnosti je ťažba, spracovanie a predaj lomového kameňa, kameniva do stmelených a nestmelených zmesí a kameniva, ktoré je určené na predaj stavebníkom, ale aj iným spotrebiteľom. Sortiment kameniva je certifikovaný v zmysle zákona č. 90/1998 o stavebných výrobkoch, podľa EN a STN.

Hydraulické kladivo

Tabuľka Frakcie

POUŽITIE

  • povrchové vrstvy vozoviek
  • podkladové vrstvy v inžinierskom staviteľstve na výstavbu ciest s vysokými nárokmi na únosnosť podložia drenáže
  • zásypy inžinierskych sietí

Drvenie a recyklácia

Stavebný odpad, materiál na druhotné využitie, ktorý vzniká z demolácie budov, priemyselných objektov, cestných komunikácii ako i dočasných panelových ciest sa naša firma rozhodla recyklovať od roku 2009.
Recyklovaný materiál vhodne a odborne spracovaný je následne využitý pri stavebných prácach, čím dochádza k znižovaniu ťažby prírodného kameňa, úspore energií a nákladov.

Hydraulické kladivo

Hydraulické kladivo je schopné rozrušiť skaly a betóny do hrúbky až 60 cm. Používame ho na rozrušenie betónových konštrukcií, skál a pod.

Hydraulické kladivo

Pri výrobe na čo najvhodnejšie spracovanie stavebného odpadu bol výber technologického zariadenia, ktoré by malo spĺňať niektoré základné požiadavky. Jedná sa hlavne o schopnosť drviaceho zariadenia spracovať čo možno najväčšie kusy odpadu, separáciu nevhodných prímesí, zabezpečiť požadovanú zrnitosť materiálu ako i oddelenie železnej výstuže od betónov.
Dôležitým faktorom spracovania stavebného odpadu bola schopnosť zariadenia priblížiť sa k skládke odpadu, využitie vlastnej energie, možnosť triedenia na požadované frakcie ako i kropenie na zníženie prašnosti. V neposlednej rade je to i schopnosťrecyklácie bitúmenových povrchov. Na základe stanovených kritérií a požiadaviek sme sa rozhodli recykláciu vykonávať na mobilnom drviacom zariadení na pásovom podvozku.

Následne podrvený materiál ide do triediaceho zariadenia Mobilný triedič na pásovom podvozku. Prísun materiálu do násypky realizujeme čelným kolesovým nakladačom alebo pásovým bagrom s podkopovou lyžicou. Všetky tieto zariadenia pracujú nezávisle od vonkajších energií, s minimálnym nárokom na pracovnú plochu a obsluhu. Na obmedzenie prašnosti sa používa postrek skládky i materiálu pred vstupom i po výstupe z drviča. Odvoz takto upraveného materiálu sa realizuje z pravidla veľkokapacitnými vozidlami až na miesto spracovania resp. dočasnú skládku.

Recykláciu je možné vykonávať na mieste stavby alebo v zbernom dvore. Na demolačné práce sa využívajú mobilné technológie na zhodnocovanie odpadov. Tieto sú vybavené aj digitálnymi váhami uz dôvodu spätnej kontroly recyklovaného materiálu zo strany zákazníkov. Recyklácia v zbernom dvore z materiálu, ktorý prichádza na recykláciu z výkopových a demolačných prác sa najskôr oddelia cudzorodé materiály ako napríklad drevo, plasty, kovy a pod. Následne sa spracuje drvením a roztriedi na jednotlivé frakcie podľa veľkosti.
Výstupom je ekologicky stavebný materiál, ktorý je možné plnohodnotne využiť v stavebníctve, prípadne v mnohýcg ďalších odvetviach.